1886 Volume LXXXVII

2252, 24 avril : « Nos gravures. M. Ambroise Thomas... » (p. 276)
A p. 261
M. Ambroise Thomas.
24,2 X 20,8 cm